Symposiumit

Biologisten seurojen syystapahtuma

Societas Pro Fauna et Flora Fennican aiemmin järjestämät symposiot

1) 6 – 7.9.1971:
Dynamics of North European Biota. Gemensamt 150/75-årsjubileumssymposium med Vanamo – Yhteinen 150/75-vuotisjuhlasymposiumi Vanamon kanssa.

2) 9 – 10.11.1979:
Övervintringens biologi – Talvehtimisen biologia.

3) (14 – 15.3.1980: Tiede ja luonnonsuojelu – Forskning och naturvård. Suomen Biologian Seura Vanamo pääjärjestäjä – Suomen Biologian Seura Vanamo huvudarrangör).

4) (19 – 22.8.1980: IV Nordiska etologisymposiet – IV Pohjoismainen etologian symposiumi. Societas fungerade som värdorganisation – Societas toimi isäntäjärjestönä).

5) 7.11.1981: Förändringar i strändernas biologi – Muutoksia rantojen biologiassa.

6) 12 – 13.11.1982:
De naturhistoriska museernas uppgift i Norden med särskild hänsyn till naturskydd och miljövård – Luonnonhistoriallisten museoiden tehtävä Pohjoismaissa erityisesti luonnonsuojelun ja ympäristönhoidon kannalta.

7) 11.11.1983:
Förändringar i myrarnas biom med speciell hänsyn till rikkärren – Soiden, erityisesti lettojen, eliöstön muutoksista.

8) 16.11.1984:
Biologisk kunskap i samhällsplaneringen – Biologinen tieto yhteiskuntasuunnittelun pohjana.

9) 15.11.1985:
Förändringar i åkrarnas djur- och växtvärld – Peltojen eläin- ja kasvimaailman muutoksista.

10) 21.11.1986:
Aktuell forskning om luftföroreningarnas inverkan på skogen och skogens ekosystem – Ajankohtaisia tutkimuksia ilmansaasteiden vaikutuksista metsään ja metsän ekosysteemiin.

11) 27.11.1987:
Kulturinverkan i vår natur under årtusenden – Ihmisen vaikutus Suomen luontoon viime vuosituhansina.

12) 25.11.1988:
De kalla vintrarna på 1980-talet – inverkan på djur och växter – 1980-luvun kylmien vuosien vaikutus eläimiin ja kasveihin

13) 4 – 5.6.1989:
Biotopskydd, biotopvård och hotade arter. Nåtö biologiska stations 25-årsjubileumssymposium. Mariehamn.

14) 24.11.1989:
Hotas Finska viken av miljöförstöring? – Uhkaako ympäristön pilaantuminen Suomenlahtea?

15) 23.11.1990:
Lehdot: uhka, suojelu ja hoito – Lundar: hot, skydd och skötsel.

16) 22.11.1991:
Kasvihuoneilmiö ja sen biologinen seuranta – Drivhuseffekten och dess biologiska uppföljning.

17) 20.11.1992:
De inre havsvikarnas fauna och flora – Merenlahtien fauna ja flora. Åbo – Turku.

18) 30.11.1993:
Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien seurantamenetelmät sekä uhanalaisuuden arviointi – Metoder för monitering av hotade djur- och växtarter samt bedömning av hotgraden.

19) 25.11.1994:
Hur skogen mådde och hur den mår – Miten metsä jaksoi ja miten se jaksaa.

20) 24.11.1995:
Faunan och floran i små vattendrag – Pienten vesistöjen eläimistö ja kasvisto. Åbo – Turku.

21) 1.11.1996:
Societas pro Fauna et Flora Fennicas 175-årsjubileums-symposium: Den faunistiska och floristiska utforskningen av Östfennoskandien – Societas pro Fauna et Flora Fennican 175-vuotisjuhlasymposiumi: Itä-Fennoskandian faunistinen ja floristinen tutkimus.

22) 28.11.1997:
Vad sker under isen? – Mitä tapahtuu jään alla?

23) 20.11.1998:
Förändringar i skärgårdens terrestra fauna och flora – Muutoksia saariston terrestrisessä eläimisössä ja kasvistossa. Åbo – Turku.

24) 26.11.1999:
Hållbar utveckling och livets mångfald – biodiversitet globalt och lokalt – Kestävä kehitys ja elämän monimuotoisuus – biodiversiteettiä maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

25) 24.11.2000:
Enzym och DNA-analys inom zoologin och botaniken – tillämpningar och framtidsvisioner – Entsyymi ja DNA-analyysit eläin- ja kasvitieteessä – sovelluksia ja tulevaisuuden-näkymiä. Åbo – Turku.

26) 23.11.2001:
Aktuellt finländskt – kinesiskt forskningssamarbete inom biologin – Ajankohtainen suomalais – kiinalainen biologinen tutkimusyhteistyö – Current Finnish – Chinese scientific collaboration in biology.

27) 22.11.2002:
Kustvattenforskningen, varthän? – Rannikkovesien tutkimus – miten tästä eteenpäin? Åbo – Turku.

28) 21.11.2003:
Södra Finlands gammelskogar, tillgång eller belastning? – Etelä-Suomen vanhat metsät, arvo vai ongelma?

29) 19.11.2004:
Virtavedet eliöiden tyyssijana vai tulvauhkana? – Rinnande vatten som hemvist för organismer eller ett översvämningshot? – Running waters as habitat for organisms or a source of flooding? Åbo – Turku.

30) 25.11.2005:
The current climate change and its impact on the biota.

31) 24.11.2006:
The air we breathe. Symposium on air quality and air pollution. Åbo – Turku.

32) 23.11.2007:
Carl von Linné – naturvetare och läkare – Carl von Linné – luonnontieteilijä ja lääkäri. Esbo – Espoo.

33) 21.11.2008:
Näkyykö metsä puilta? – Ser man skogen för bara träd? Helsingfors – Helsinki

34) 20.11.2009:
Evolution 150 år efter Darwin – Evoluutio 150 vuotta Darwinin jälkeen – Evolution 150 years after Darwin. Åbo – Turku

35) 19.11.2010:
Invandrararter i Finland – Vieraslajit Suomessa. Helsingfors – Helsinki.

36)3.12.2011:
Pelottaako luonto? – Skrämmer naturen? Helsingfors – Helsinki

37) 5.11.2021:
Societas 200-årsjubileum: Finlands fauna och flora i förändring – Societaksen 200-vuotisjuhlasymposiumi: Suomen eläimistö ja kasvisto muutoksessa. Helsingfors – Helsinki