Hedmarksormbunke

rutlåsbräken
Heden är en öppen kulturbiotop som förekommer på näringsfattiga jordar. Den låga vegetationen domineras av risväxter. Jordmånen i kombination med ständiga störningar – bete, fodertäkt, torvtäkt, insamling av brännbart material, svedjebruk – har tidigare gjort att skog inte kunnat erövra landskapet. Förändrad markanvändning gör nu att hedmarker på många håll växer igen. Rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium, förekommer främst på hedar med låga örter eller gräs, naturtyper som klassas som hotade i hotbedömningen av Finlands naturtyper.