Apurahat 2020 – 2021

Syksyllä 2021 Societas myönsi yhteensä 13 apurahaa:

HERMANSSON, Ida, FM – 2000 € för doktorsavhandling
Living in the danger zone: impact of increased predation on the endangered eider

KURU, Saarajohanna, LuK – 2000 € pro gradua varten
Epiphytic macrolichens on Acer platanoides in Helsinki and less polluted areas

LIUKKONEN, Martta, FM – 875 € väitöskirjaa varten
How fit is your gut? Microbiome underlying adaptations in the great tit (Parus major)

MAAMELA, Katja, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Role of maternal effects on offspring fitness in Atlantic salmon (Salmo salar)

MADI, Aliisa, LuK – 2000 € pro gradua varten
Helotiales-sienten esiintyminen ja monimuotoisuus vanhojen metsien lahopuulla

NGUYEN, Phuong, MSc – 2000 € for a doctoral thesis
The endophytic microbiome of bilberry fruit Vaccinium myrtillus L.

PRESTON, Roxana, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
The origin and regeneration of free-living populations of Fucus vesiculosus

SIPPOLA, Ella, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Zoonotic risks posed by feces and ectoparasites of synanthropic bats

STIGELL, Eveliina, LuK – 1500 € pro gradua varten
Tekopökkelöiden lintulajisto

SUTINEN, Suvi, LuK – 1530 € pro gradua varten
Tekopökkelöiden vaikutus pölyttäjäyhteisön monimuotoisuuteen

TURUNEN, Aatu, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Novel stock assessment methods for the management of recreational fisheries

VAINIO, Riikka, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Apex avian species as sentinels of legacy and emerging contaminants in Finnish coastal food webs

VINER, Ilya, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Uncovering cryptic diversity of Finnish Xylodon

Keväällä 2021 Societas myönsi yhteensä 32 apurahaa eliömaantiedettä, eläintiedettä, kasvitiedettä, sammaltiedettä, ekologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa, lintutiedettä ja populaatiobiologiaa varten:

AALTO, Aino, LuK – 1300 € pro gradua varten
Paikallisten pienilmasto-olojen vaikutus arktis-alpiinisen kasvillisuuden levinneisyyteen

BACKMAN, Torgny, NaK – 1500 € för pro gradu
Farmland invertebrates and grazing of cattle in Finland

CLAYHILLS, Carolina, NaK – 700 € för pro gradu
Hur personlighet påverkas av temperatur och spridningsfas hos den invasiva slamkrabban (Rhithropanopeus harrisii)

GAULTIER, Simon, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Emerging conservation crisis? The risks for migratory bats with increasing wind

GRANROTH, Christa, NaK – 2000 € för pro gradu
Partiell migration hos koltrastar, morfologiska skillnader mellan övervintrande och migrerande individer i Finland

HAMEDANI RAJA, Pegah, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
The response of birds to the vertical structure of boreal forest 

HEIDBREDER, Patrick, MSc – 1500 € for a master’s thesis
Does natural hybridization between Formica aquilonia and F. polyctena increase Transposable Element activity

HÄMÄLÄINEN, Reetta, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Laajennettujen fenotyyppien ekologinen ja evolutiivinen merkitys

KANGAS, Jonna, LuK – 500 € pro gradua varten
Itämeren suolapitoisuuden muutoksen vaikutus mikrobisilmukkaan

KLEMOLA, Hannu, VTM – 1500 €
Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestäminen 2021

LILJEDAHL, Annika, NaK – 700 € för pro gradu
Habitatets inverkan på slamkrabbans (Rhithropanopeus harrisii) personlighet

LINDGREN, Susan, NaK – 2000 € för pro gradu
Dagvistets inverkan på nordfladdermusens termoreglering

LINMAN, Anthony, NaK – 2000 € för pro gradu
Effects of declining salinity on zooplankton ecology

LIU, Zhenzhen, MSc – 2000 € for a master’s thesis
Springtime phenology of woodland strawberry (Fragaria vesca)

NIEMI, Niklas, NaK – 1500 € för pro gradu
Phenotyping eelgrass and its herbivore isopod from the Swedish west-coast

NIIRANEN, Milla, LuK – 1500 € pro gradua varten
Boreaaliset suot ilmastonmuutoksessa: onko poron laidunnuksella merkitystä?

NYRHILÄ, Siiri, LuK – 500 € pro gradua varten
Säätilan ja ympäristön saastumisen yhteisvaikutukset sinitiaisen pesintään

PERRAULT, Charlotte, MSc – 12 500 € for a doctoral thesis
The use of protective colouration in predator-prey interactions

PITKÄNEN, Salla, LuK – 500 € pro gradua varten
Sienten lajirunsaus ja -koostumus hakkuuaukeiden ja kasvatusmetsien tekopökkelöillä

PORTINHA, Beatriz, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Understanding the origins of wood ant hybrid populations in Southern Finland

REZOLA, Uxue, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Insect-associated bacteria interfere with virus transmission between host plants

RISSANEN, Tuuli, FM – 500 € väitöskirjaa varten
Kasviruudusta levinneisyyskuvaksi: tundrakasvillisuuden säätelijät eri mittakaavatasoilla

SALIN, Selma, LuK – 1000 € pro gradua varten
Maastopyöräilyn luontovaikutukset

SCHADVOYN, Hendrika, NaK – 700 € för pro gradu
Personlighetsvariation mellan och inom slamkrabbspopulationer i olika spridningsfaser

SCHWENK, Cindy, MSc – 1500 € pro gradua varten
Lisääntymispaikkojen uskollisuuden merkitys metsäpeurojen palauttamisen kannalta

SIRVIÖ, Markus, LuK – 500 € pro gradua varten
Leväbiomassan vaihtelu Etelä-Suomen jokiekosysteemeissä

TUNKKARI, Kati, LuK – 1500 € pro gradua varten
Varroapunkin (Varroa destructor) jälkeläistuotos hunajamehiläisen (Apis mellifera) sikiöissä

VILJAMAA, Minna, LuK – 500 € pro gradua varten
Isoviiksisiipan ryhmäkäyttäytyminen Valassaarilla

WILLNER, Mats, FM – 11 400 € för doktorsavhandling
Nattsländalarver som bioindikatorer för metallkontaminering i vattendrag

ZAVATTONI, Giorgio, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Predator pressure on grouses – an artificial nest experiment

ÄIKÄS, Michelle, LuK – 1500 € pro gradua varten
Moottorikelkkailun vaikutukset suokasvillisuuteen

ÖSTERLUND, Jonas, NaK – 1160 € för pro gradu
Experimentell studie på tillväxten av Chara tomentosa under abiotiska förhållanden

Syksyllä 2020 Societas myönsi yhteensä 10 apurahaa biodiversiteettitutkimusta, kasvitiedettä, ekologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa, populaatiobiologiaa ja eläintiedettä varten:

BLANCHET, Clarisse, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Natural and anthropogenic disturbances in the boreal forest environment

EVELEENS MAARSE, Floriaan, MSc – 7 000 € for a doctoral thesis
Variation of submerged aquatic vegetation and macroinvertebrate communities

HEIKKINEN, Janne, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Perustuottajien biomassan ja biodiversiteetin vaihtelu tunturilammissa

JOHANSON, Nicolina, FM – 10 500 € for a doctoral thesis
Is the current reindeer grazing level sustainable for plant-pollinator systems?

JOKIKOKKO, Mika – 2000 € pro gradua varten
Metsäojituksen kumuloituvat vaikutukset puroverkostojen vesisammalyhteisöihin

KUURI-RIUTTA, Olivia – 2000 € pro gradua varten
Subarktisen suon hiilidynamiikassa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset

MARJAMÄKI, Betty – 2000 € pro gradua varten
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Lapin yöperhosiin ja lintuihin

METSO, Annika – 2000 € pro gradua varten
Aquatic plant communities in southern Suvasvesi Lake

PERRAULT, Charlotte, MSc – 12 500 € for a doctoral thesis
The use of protective colouration in predator-prey interactions in a changing environment

RISSANEN, Jason, FM – 10 500 € for a doctoral thesis
Self-medication in the ant Lasius platythorax

Keväällä 2020 Societas myönsi yhteensä 33 apurahaa eliömaantiedettä, eläintiedettä, kasvitiedettä, ekologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa ja populaatiobiologiaa varten:

AARNIO Sonja Hannele, FM – 590 € väitöskirjaa varten
The effects of salinity, nutrients and biodiversity on ecosystem functioning

AHOLA Janika Katariina, LuK – 2000 € pro gradua varten
Kalattomien lampien sulkahyttyset – lajien esiintyminen ja runsaus boreaalisissa lammissa

BURG Skylar Jane, BSc – 2000 € for master’s thesis
The relative roles of phenotypic plasticity and local adaptation in Plantago lanceolata

CARLSON Helmi Serafia, LuK – 1500 € pro gradua varten
Liito-oravan ravinnon koostumuksen selvittäminen DNA-viivakoodauksella ja ravinnon vaikutus yksilön kuntoon

FINLANDS NATUR Natur och Miljö r.f., FK – 1500 € för artporträtt i Finlands Natur
“Artporträttet 2020″

GAULTIER Simon, MSc – 12500 € for doctoral thesis
Emerging conservation crisis? The risks for migratory bats with increasing wind turbine construction in Finland

HÄMÄLÄINEN Henna Reetta, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Laajennettujen fenotyyppien merkitys lajien välisessä vuorovaikutuksessa

JAKAUS Victoria Caitlin Sophia, NaK – 1850 € för pro gradu
Do wave conditions impact the nesting behaviour of sand gobies?

JOHANSSON Niko Rainer, BSc – 12500 € väitöskirjaa varten
Jäkälien sieni- ja leväosakkaan leviäminen ja kohtaaminen uudella kasvupaikalla

JOLKKONEN Juho Johannes, stud – 2000 € pro gradua varten
Ympäristön muutoksen ja pesäloisinnan vähenemisen vaikutus isäntälajin munien väritykseen

JYLHÄ Maarit Johanna, FM – 10500 € väitöskirjaa varten
Symbionttiset syanobakteerit jäkälissä – diversiteetin suhde isäntäsienten monimuotoisuuteen

KARHU Maiju Annastiina, LuK – 700 € pro gradua varten
Bioklimaattisten muuttujien alueellinen vaihtelu tundraympäristössä

KARVINEN Esko, MMK – 600 € pro gradua varten
Lämpötilan rooli tunturimittarin ja hallamittarin populaatiodynamiikassa

KAUPPI Olli, LuK – 2000 € pro gradua varten
Lumipeite ja virtavesiverkosto tundrakasvillisuuden säätelijöinä

KILJUNEN Niina Eveliina, LuK – 1000 € pro gradua varten
Äkämäsääskien lajimonimuotoisuus Suomessa DNA-viivakoodien valossa

KIVELÄ Aino Kaisla Linnea, LuK – 2000 € pro gradua varten
Keinovalon aallonpituuden vaikutus kiiltomadon lisääntymiskäyttäytymiseen

KLEMOLA Hannu, VTM – 2000 € Vilda blommornas dag
“Yhteispohjoismainen luonnonkukkien päivä”

KRAUFVELIN Lucinda Mathilda Isabel, BSc – 1250 € för pro gradu
Prolonged non-tidal desiccation events as potential drivers of shallow-water benthic communities

LANNDÉR Ronja Rosalina Anneli, NaK – 2000 € för pro gradu
Succession av mikroalgssamhällen i Ivarskärsfjärden från senhöst till vårblomning

LEHTINEN Anton David Johannes, NaK – 2000 € för pro gradu
Invasiva rovdjurs inverkan på ejderns (Somateria mollissima) häckning

LEPO Wille-Pekka Benjamin, LuK – 1500 € pro gradua varten
Pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus jokiverkostossa

MÄENPÄÄ Hennariikka Hannele, FM – 12000 € väitöskirjaa varten
Karhukaisia turvemailla: monimuotoisuus ja soveltuvuus bioindikaattoreiksi

MUURINEN Lauralotta, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Ilmaston ja maankäytön pitkäaikaisvaikutukset lehtokasvillisuuteen Suomessa

NIKKU Kaisa-Maria Sinikka, LuK – 1500 € pro gradua varten
Kimalaisten (Bombus) lajiston ja populaatiokokojen arviointi linjalaskentamenetelmillä

RÖNNBERG Anni Katriina, NaK – 1500 € för pro gradu
Långtidsförändringar i floran på havsstrandängar i Åbolands skärgård

RYNDOV Serge, MSc – 2000 € for master’s thesis
The relative roles of natural and sexual selection in the evolution of tardigrade gamete morphology

SAHI Ilkka Elias, LL, VN – 2000 € kirjaprojektia varten
“Ruoveden linnusto”

SATOKANGAS Ina-Maria Aukusta, FM – 1600 € väitöskirjaa varten
Viiden eri kekomuurahaislajin risteäminen Suomessa

SUOMINEN Kati Marie, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Lepakkoyhteisödynamiikka saariolosuhteissa

TARVAINEN Laura, FM – 1500 € pro gradua varten
Vesipatsaan mikrobiyhteisöt luonnontilaisessa jokiverkostossa

TERVONEN Kaisa Ilona, FM – 10500 € väitöskirjaa varten
Sienten monimuotoisuus perinnebiotoopeilla

VALKONEN Lisa, NaK – 2000 € för pro gradu
Mellanårsvariationer i undervattensvegetation längs med den åländska kusten

WILLNER Mats Håkan, FM – 12500 € för doktorsavhandling
Bioindikatorer som mätare för toxikologiska effekter av sura sulfatjordar